Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Formularz

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek oraz ankietę należy złożyć do właściwej dla swojego województwa instytucji certyfikującej.

WNIOSEK  ANKIETA