Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Zasady przyznawania Znaku

Certyfikacji mogą poddać się:
  • centra integracji społecznej (CIS),
  • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółki non-profit, fundacje,
  • stowarzyszenia
  • inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym.
 

Zasady przyznawania Znaku